MY DOCOMOTION

חוזה מכר ונספחים

חוזה מכר
להורדה >>
נספח ג
תמורת המכר, תשלומים,צועדים והצמדה למדד
להורדה >>

נספח ד
יפוי כוח בלתי חוזר

להורדה >>
נספח ו
תצהיר והתחייבות – היעדר יחסים מיוחדים עם הקבלן
להורדה >>

נספח ז
תצהיר – חסר קרקע ביעוד מגורים

להורדה >>

נספח ח
כתב התחייבות – חסר דירה רוכש דירת מחיר למשתכן

להורדה >>
נספח ט
יפוי כוח לבחירת דירה בתכנית ״מחיר למשתכן״
להורדה >>

נספח י
ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

להורדה >>
נספח יא
הצמדת חניית נכה
להורדה >>
נספח י״ב
הבטחת השקעות רוכשי דירות
להורדה >>
מפרט מכר מאסטר
להורדה >>
נספח ה'- ליווי בנקאי.
להורדה >>

חוזה מכר ונספחים

חוזה מכר
להורדה >>
נספח ג
תמורת המכר, תשלומים,צועדים והצמדה למדד
להורדה >>

נספח ד
יפוי כוח בלתי חוזר

להורדה >>

נספח ה
הוראות בלתי חוזרות

להורדה >>
נספח ו
תצהיר והתחייבות – היעדר יחסים מיוחדים עם הקבלן
להורדה >>

נספח ז
תצהיר – חסר קרקע ביעוד מגורים

להורדה >>

נספח ח
כתב התחייבות – חסר דירה רוכש דירת מחיר למשתכן

להורדה >>
נספח ט
יפוי כוח לבחירת דירה בתכנית ״מחיר למשתכן״
להורדה >>

נספח י
ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

להורדה >>
נספח יא
הצמדת חניית נכה
להורדה >>
נספח י״ב
הבטחת השקעות רוכשי דירות
להורדה >>
נספח י״ג
תנאי מתלה
להורדה >>
נספח ה' – ליווי בנקאי.
להורדה >>