THE PRICE ACCOMMODATION PLAN

אודות התכנית למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

תכנית מחיר למשתכן מיועד באופו כללי לחסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-6 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים שהם:

זוגות נשואים או ידועים בציבור
יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 26
הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות
נכים בני 21 ומעלה

הנתונים לקוחים מאתר משרד השיכון והבינוי

לאתר הרשמי של התכנית למשתכן
MY STEPS

השלבים

01

ההרשמה לפרוייקט

• משרד השיכון יפתח את ההגרלה למשך 23 יום באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il
• פתיחת ההרשמה לפרוייקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע"י החברה.
** מומלץ כי טרם ההרשמה להגרלה תייעצו עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

02

ההגרלה

• משרד השיכון יפתח את ההגרלה באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il פתיחת ההרשמה לפרויקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע"י החברה.
** מומלץ כי בטרם ההרשמה להגרלה להתייעץ עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

03

הצגת הפרויקט לזוכים

חברת "מאי גלעד בע״מ" תזמן את הזוכים (באמצעות טלפון/דוא"ל) לפגישות עם נציגי החברה, בהן יינתן לרוכשים את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה.
בתקופה זו, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.
ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.

04

בחירת הדירה וחתימת החוזה

מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לבחירת הדירה וחתימה על החוזה בלבד – תהליך המוגבל מראש ל- 45 דקות בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. 
במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח (במידה ונדרשים) תעודה מזהה וכדו'.
 במהלך הפגישה האישית לבחירת הדירה הרוכשים יחתמו על החוזה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו.לא יתנהל מו"מ משפטי ו/או מסחרי בעניין החוזה ומפרט המכר.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה וחתימת החוזה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. 
לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.
 
מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

05

הערה כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

מצגת הסברה של משרד השיכון

להורדת המצגת בגרסת פאור פוינט – לחץ כאן
MY IMPORTANT LINKS

זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

עיריית נתיבות

לאתר הבית של
עירית נתיבות

לצפייה באתר
לצפייה באתר
לצפייה באתר
לצפייה באתר
לצפייה באתר

זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

לצפייה באתר

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

לצפייה באתר

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

לצפייה באתר

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

לצפייה באתר

עיריית נתיבות

לאתר הבית של
עירית נתיבות
מוצג הפרויקט

לצפייה באתר